Protokół z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

I Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.
II Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.
III Omówiono następujące zagadnienia:

1) Zakończyła się wizytacja kanoniczna. Ksiądz proboszcz podzielił się pozytywnymi wrażeniami z przebiegu wizytacji oraz przedstawił zalecenia otrzymane po wizytacji. Rada omawiała poszczególne elementy zaleceń, w szczególności dotyczące elementów duszpasterskich i budowlanych. Niektóre z zaleceń dotyczących elementów budowlanych uznano za częściowo niezrozumiałe, inne wymagają niezwłocznej realizacji (np. zmiana rodzaju drabin umożliwiających dostęp na wieżę kościelną).

2) Ustalono, że w związku ze znacznym ożywieniem życia parafialnego przydatne będzie konstruowanie bardziej uporządkowanego planu duszpasterskiego, zgodnie z zaleceniami II Synodu Archidiecezji Katowickiej, aby różne ciekawe wydarzenia nie kumulowały się nadmiernie w terminach wiosenno/letnich, pozostawiając inne okresy roku niezagospodarowane, a zarazem aby wydarzenia powtarzalne lub potrzebne ciągi wydarzeń mogły zachować swój założony rytm.

3) Począwszy od kolejnego posiedzenia Rady, Rada zapoznawać się będzie systematycznie z dokumentami synodalnymi, które mogą stanowić istotną inspirację do przeglądu, ożywienia i rozwijania poszczególnych dziedzin działania parafii.

4) Zgodnie z zaleceniami powizytacyjnymi, Rada ustaliła generalny plan remontów: najbliższymi pracami remontowymi będzie remont zabytkowych organów oraz remont prawego ołtarza bocznego (już w toku). Proboszcz wystąpi o możliwe dofinansowanie wskazanych przedsięwzięć z funduszy przeznaczonych na renowacje zabytków. Najbliższe prace skierowane będą na wykonanie obejścia kościoła (w dotychczasowych granicach utwardzonego gruntu) z pokryciem granitową kostką brukową – dla ulepszenia dostępu do kościoła dla osób z niepełnosprawnościami lub poruszających się z wózkami dziecięcymi. Za każdym razem w rozważaniach o pracach remontowych wraca uczucie wdzięczności do naszych parafian, którzy swoją regularną hojnością umożliwiają podejmowanie ambitnych przedsięwzięć konserwatorskich czy budowlanych.

5) Ustalono porządek i podział prac przy ołtarzach na Boże Ciało (procesja będzie przebiegała pętlą ulicy Zamkowej: 1 ołtarz przy domu p. Tomiczek, 2 ołtarz obok figury św. Nepomucena, 3 ołtarz przy kapliczce na skrzyżowaniu z ul. Grudniową, 4 ołtarz przy stodole farskiej).

6) Omawiano projekt misji parafialnych w roku katechetycznym 2019/2020, które prowadził będzie ks. Henryk Otremba, poczynając od kazania misyjnego, które zostanie wygłoszone na przełomie września i października 2019.

7) Realizując zalecenia II Synodu Archidiecezji Katowickiej, od września będą głoszone katechezy dla dorosłych: planowane są dwie serie: 2-3 minutowe katechezy przed mszą świętą niedzielną dotyczące liturgii mszy świętej oraz kilkuminutowe po zakończeniu mszy świętej, seriami tematycznymi.

Na tym spotkanie zakończono ustalając, że kolejne spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2019.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone