Protokół z posiedzenia w dniu 14 października 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

I Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.

II Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności. Przywitano gości: Księdza Andrzeja Rolnika – Salezjanina oraz Marcina Kozę.

III W obszarze duszpasterskim rozważano następujące kwestie:

  1. Pan Marcin Koza i ksiądz Andrzej Rolnik przedstawili możliwe obszary zaangażowania parafii w działalność misyjno-charytatywną polegającą na wsparciu działań polskiego księdza salezjanina Pawła Kociołka w Bangladeszu. Ksiądz Andrzej opowiadał o działalności Salezjanów polegającej na prowadzeniu szkoły i dbałości o rozwój młodzieży oraz wspierania rodzin, z których młodzież ta pochodzi. Wskazał, że na miejscu potrzebne jest finansowanie nauki jak również zwykła pomoc bytowa (wszelka nauka jest w Bangladeszu odpłatna, a możliwości przyjęcia przez księży salezjanów dzieci do szkoły są uwarunkowane możliwością utrzymania szkoły). Finansowanie nauki poszczególnego ucznia kosztuje ok.300 zł miesięcznie. Wiele działań księdza Pawła Kociołka można obserwować na facebooku, co może zaktywizować parafian i dać im możliwość realnego poznawania potrzeb w kraju misyjnym oraz włączania się w ich zaspokajanie.
  2. Omawiano przygotowanie do misji parafialnych. Odbyło się pierwsze spotkanie z księdzem Henrykiem Otrembą, obejmujące analizę sytuacji parafii. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 6 listopada 2019. Wszyscy zainteresowani rozwojem żywotności parafii powinni czuć się zaproszeni.
  3. Kolęda. Uwzględniając bardzo wczesny termin szkolnych ferii zimowych (od 13 stycznia 2020) omawiano możliwe harmonogramy kolędy. W dbałości o  owocny przebieg wizyt duszpasterskich Rada ustaliła, że harmonogram kolędy powinien być rozłożony w czasie tak, aby wizyty u parafian nie były nadmiernie skumulowane a ich przebieg niepotrzebnie przemęczający – szersze rozłożenie w czasie nie powinno powodować żadnych ujemnych skutków, a umożliwić swobodniejszą rozmowę z tymi, którzy mieliby taką chęć lub potrzebę.
  4. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rada rozważała, w jaki sposób zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z rekolekcji wakacyjnych. Uznano, że jest to ważny sposób pobudzenia ich bycia w Kościele i przeżywania osobistej więzi z Panem Bogiem. Młodzi parafianie, którzy mieli okazję uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez księży Sercanów wyraźnie i usilnie rekomendowali właśnie tę formę pogłębionej formacji dzieci i młodzieży. Ustalono również, że młodzież przygotowująca się do bierzmowania powinna być wyraźnie zachęcona do wyjazdu na rekolekcje diecezjalne, cieszące się dobrą sławą.

IV. W obszarze gospodarczym omówiono następujące zagadnienia:

  1. Trwa remont prawego ołtarza bocznego. Rozpoczął się remont organów.
  2. Ksiądz proboszcz przedstawił oczekiwane koszty zmiany nagłośnienia całego kościoła wraz z wykonaniem nagłośnienia zewnętrznego (w drugim etapie). Wydatki, według wstępnej oferty mogą sięgnąć (w obu etapach) prawie 30 tysięcy złotych, jednak wspólnie uznano (przy nadziei na uzyskanie trochę lepszej ceny), że jest to niezbędne dla dobrego przeżywania liturgii, w szczególności słyszalności Słowa Bożego, a dzięki dotychczas niezawodnej szczodrości parafian można podjąć takie zobowiązanie finansowe. Szczegółowe negocjacje powierzono p. Andrzejowi Jackowicz-Korczyńskiemu.
  3. Dyskutowano o przywiezieniu składowanych od wielu lat na terenie przedsiębiorstwa p. Kamińskiego dzwonów parafialnych z powrotem na teren fary. Dotychczasowe pomysły, dotyczące wybudowania dla nich zewnętrznej dzwonnicy nie doczekały się realizacji, bez niczyjego zawinienia – zawsze pojawiały się inne priorytety finansowe. Z poszanowaniem dla woli darczyńców, dzięki którym te dzwony zostały wytworzone, ksiądz proboszcz rozpocznie rozeznawanie, jaki mógłby być ich dalszy los.

Na tym spotkanie zakończono ustalając, że kolejne spotkanie odbędzie się 11 listopada 2019 (wolny od pracy poniedziałek).


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone