Protokół z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

I. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 20.00, modlitwą.

Na spotkaniu, które otworzył nowy Proboszcz parafii, ksiądz Krzysztof Szweda, stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności. 

II. Ksiądz Krzysztof Szweda przedstawił przebieg swojej dotychczasowej posługi jako prezbiter diecezji katowickiej i zapoznał się z pozostałymi członkami Rady, z którymi nie miał jeszcze osobistej styczności.

III. Omówiono zakres informacji posiadanych przez obecnego księdza Proboszcza oraz członków Rady, a dotyczących zdrowia i dalszych losów księdza Adama Jureczki, w szczególności niewielką ilość informacji, które były dostępne w pierwszych dniach nieobecności księdza Adama oraz niezamierzone przez nikogo skutki braku szybkiej i prawdziwej informacji polegające na wytworzeniu się wśród parafian domysłów, nieprawdziwych przypuszczeń, a nawet pomówień dotyczących przyczyn choroby i złożonej przez dotychczasowego księdza proboszcza rezygnacji. 

IV. W obszarze duszpasterskim omówiono następujące kwestie:

  1. W związku ze znaczącymi zmianami w życiu parafii, misje parafialne zostaną najprawdopodobniej przesunięte z wiosny na jesień 2020 r. – pozwoli to na lepsze ułożenie ich w planie działań duszpasterskich.

V. W obszarze organizacyjnym ustalono:

  1. przygotowanie stajenki na Boże Narodzenie pozostaje w rękach kościelnego, pana Jerzego Paździora, wraz z osobami dotychczas angażującymi się w to dzieło. W tym roku stajenka powinna być urządzona dość nisko, w sposób nie zakłócający cieszenia się widokiem odnowionego prawego ołtarza bocznego.
  2. W związku z rezygnacją z funkcji kościelnego, złożoną przez pana Marka Tomiczka na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 11 listopada 2019 ze skutkiem na 1 grudnia 2019, poszukujemy nowego kościelnego lub kościelnej, aby na panu Jerzym Paździorze nie spoczywała nadmierna ilość obowiązków.
  3. Omawiano powracające postulaty dotyczące ogłoszeń duszpasterskich – w szczególności ewentualnego powrotu do czytania intencji mszalnych na następny tydzień oraz celu kolejnej kolekty pieniężnej. Ksiądz Proboszcz rozważy zgłaszane postulaty mając jednak na względzie, aby całość ogłoszeń nie była nadmiernie rozwlekła.

VI. W obszarze gospodarczym omówiono następujące zagadnienia:

  1. Został ukończony remont prawego ołtarza bocznego przez panią konserwator Bożenę Halską. W ten sposób mamy wyremontowane wszystkie ołtarze w ciągu niespełna 2 lat, co należy uznać za znaczący sukces, a efekt estetyczny jest bardzo dobry. W ostatnich dniach została podpisana przez księdza Proboszcza umowa o dotację z UM Mikołowa na refinansowanie części kosztów poniesionych na remont ołtarza głównego.
  2. Wykonano zmianę urządzeń i ustawienia nagłośnienia wewnątrz kościoła (I etap prac). Ostateczny koszt wyniósł ok. 18 tys. zł, został już zapłacony w całości. Panu Andrzejowi Jackowicz-Korczyńskiemu należą się szczególne podziękowania za prowadzenie tego projektu. 
  3. Pierwszy etap remontu organów został z sukcesem zakończony, objęty odbiorami urzędowymi przez przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków, a pieniądze pochodzące z otrzymanej na ten cel dotacji wojewódzkiej zostały prawidłowo i w terminie zapłacone wykonawcom. Drugi etap prac przy remoncie organów zostanie wykonany na wiosnę, gdyż wymaga optymalnych warunków termicznych i optymalnej wilgotności. 
  4. Następne plany gospodarcze parafii muszą w pierwszej kolejności uwzględnić potrzebę remontu dachu nad salką parafialną. W przypadku, gdyby było możliwe uzyskanie środków zewnętrznych na remont zabytkowej ambony lub chrzcielnicy, oczywiście nie należy z tej możliwości rezygnować, lecz nie są to potrzeby bardzo pilne. Zachowujemy również w pamięci i zamiarze realizacyjnym kwestię ścieżki przy kościele, dla ułatwienia dostępu osobom z wózkami lub doświadczającym trudności w poruszaniu się.

Na tym spotkanie zakończono.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone