1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Mokrem.
2. Prace porządkowe oraz związane z przygotowaniem miejsca pochówku wykonuje Pan Mariusz Jacek.
3. W kancelarii parafialnej uiszcza się opłaty za:
- pochowanie na cmentarzu, tzw. „pokładne” – w wysokości 400 zł na 20 lat z góry;
- opłatę za postawienie nagrobka (10% jego wartości);
- przedłużenie pokładnego (prolongatę) na dalszy okres 20 lat w wysokości 400 zł;
Proszę o regulowanie na bieżąco opłat związanych z przedłużeniem pokładnego. Nieuregulowanie ww. opłat spowoduje utratę prawa do dalszego użytkowania grobu, a miejsce zostanie przekazane.
3. Grób nie może być ponownie użyty do pochówku przed upływem 20 lat, jeśli po upływie tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za kolejne lata, administrator cmentarza ma prawo przekazać grób.
4. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do utrzymania grobu i miejsca wokół niego w należytej czystości. Administrator ma prawo odebrać grób rodzinie, która nie utrzymuje go w należytym ładzie i porządku (np.: grób zachwaszczony, rozpadający się nagrobek ect.).
5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu:
- pogrzeb;
- ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu (co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem) – po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- budowę nowego pomnika;
- remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty, tablicy.
6. Zabrania się:
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza;
- wprowadzania zwierząt;
- zanieczyszczania cmentarza;
- usuwania drzew i krzewów poza obrębem grobu bez uzgodnienia z administratorem;
- sadzenia drzew i krzewów poza obrębem grobu bez uzgodnienia z administratorem;
- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
7. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
8. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
9. Dzieci na terenie cmentarza przebywają pod opieką dorosłych.
10. Odpady i śmieci należy składować jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu (kontener).
11. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (wywozi pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz).
12. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty.
13.Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone